Psychoterapia Gestalt

Jest niezwykle skutecznym nurtem psychoterapii humanistycznej, który docenia wagę budowania autentycznej i pozytywnej relacji między klientem a terapeutą. To właśnie to spotkanie Ja – Ty stanowi dla klienta bezpieczną przestrzeń do zmiany/ przemiany, którą chce osiągnąć.

W teorii Gestalt za ważną przyczynę odczuwanych przez człowieka trudności uważa się brak odpowiedniej świadomości. Praca terapeutyczna jest zatem procesem stopniowego pogłębiania świadomości samego siebie, swoich myśli, emocji, odczuć płynących z ciała, potrzeb czy też pragnień.

Wraz ze wzrostem świadomości, w budującym dialogu z terapeutą pojawia się dla klienta możliwość rozwiązania swoich problemów, stopniowego uwalniania się od cierpienia psychicznego czy też dolegliwości płynących z ciała (psychosomatyka).

Nagrodą dla człowieka podejmującego trud psychoterapii jest możliwość stawania się pełniejszym i szczęśliwszym człowiekem, który przejmuje odpowiedzialność za swoje życie, wybory, spełnienie i samorealizację.

Klient pracuje w takim tempie i na takim poziomie, jaki jest dla niego najlepszy.