Cennik

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

To jedno lub kilka spotkań, które polegają na identyfikacji problemu klienta oraz na określeniu najbardziej adekwantnej formy pomocy. Konsultacja może, ale nie musi być wstępem do podjęcia psychoterapii indywidualnej. Czasem konsultacja w czasie której klient może lepiej przyjrzeć się własnej sytuacji życiowej, swoim przeżyciom i uczuciom, stanowi wystarczającą pomoc.

Konsultacja trwa 50 minut i kosztuje 130 zł
INTERWENCJA KRYZYSOWA

Jest to ograniczona w czasie (kilka sesji w zależności od potrzeb) forma pomocy psychoterapeutycznej skoncentrowana na problemie wywołującym kryzys. Przyczyna kryzysu może być różna np. przeżycie sytuacji traumatycznej takiej jak udział w wypadku samochodowym, doświadczenie śmierci kogoś bliskiego, doznanie gwałtu i przemocy. Nadrzędnym celem interwencji kryzysowej jest udzielenie wsparcia emocjonalnego, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, redukcja lęku, zapewnienie równowagi emocjonalnej oraz zapobieganie dalszemu pogłębianiu się sytuacji wywołującej kryzys.

Interwencja kryzysowa trwa w zależności od potrzeb:
50 minut kosztuje 130 zł
90 minut kosztuje 200 zł
PSYCHOTERAPIA KRÓTKOTERMINOWA

Praca terapeutyczna jest tu skoncentrowana na poszukiwaniu rozwiązań konkretnego problemu np. polepszenie relacji z rodzicem czy też podjęcie ważnej, życiowej decyzji. Trwa przeważnie kilka miesięcy, a spotkania odbywają się raz w tygodniu. Praca taka jest nastawiona na wzmacnianie zasobów klienta, a więc tych jego mocnych stron, które będą pomagać w rozwiązaniu problemu czy też osiągnięciu celu. Psychoterapia krótkoterminowa umożliwia spojrzenie na sytuację z innej perspektywy i może być również traktowana jako metoda wspomagania rozwoju osobistego w sferze zawodowej czy osobistej.

Psychoterapia krótkoterminowa trwa 50 minut i kosztuje 130 zł
PSYCHOTERAPIA DŁUGOTERMINOWA

Praca terapeutyczna trwa od roku do kilku lat w zależności od zapotrzebowania klienta. Ta forma pomocy jest ukierunkowana na szersze i głębsze poznanie i zrozumienie siebie (swoich uczuć, myśli, zachowań w różnych sytuacjach, wobec różnych ludzi, a także wobec siebie samego), co pozwala na przemianę funkcjonowania w życiu. Podczas trwania psychoterapii długoterminowej następuje stopniowe przezwyciężanie lęku, zranień i urazów, a przeżywanie własnej podmiotowości,wolności i inicjatywy oraz co najważniejsze bezpieczeństwa w kontakcie z drugą osobą umożliwia rozwiązanie problemów, ustąpienie objawów somatycznych, osiągnięcie wewnętrznej równowagi oraz skuteczniejsze radzenie sobie z problemami życia codziennego. Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu.

Psychoterapia długoterminowa trwa 50 minut i kosztuje 130 zł